வேலை நேரத்தில் cricket பார்க்க வேண்டுமா, ஓரு கனினீயும் இனய இனைப்பும் இருந்தால் பொதும். இந்த இனயதலத்துக்கு (www.iplt20.com) சென்று பதிவு செய்யவும். பின்பு Log in செய்யவும் பிறகு : click Live Match அவ்வளவுதான்.