என்னிடம் CD dts வடிவில் நிறய உள்ளன விருப்பம் உடையவர்கள் என் மின் அஞ்சலில் தொடர்புகொள்ளவும்.